Eerste buurtbeweegcoach start bij BoesCoolFit

Geplaatst op: 20 maart 2014
20 mrt.
Eerste buurtbeweegcoach start bij BoesCoolFit

Buurtbeweegcoach gaat aan de slag

Op 1 maart 2014 is de eerste Oldenzaalse buurtbeweegcoach aan de slag gegaan bij BoesCool-Fit. Deze professional zet zich in om het sport- en beweegaanbod in Oldenzaal te versterken en partners binnen de sectoren sport, welzijn, onderwijs en zorg met elkaar te verbinden. Debuurtbeweegcoach is er voor alle Oldenzalers. Het is de bedoeling dat er in de toekomst zesbuurtbeweegcoaches komen.

De gemeente Oldenzaal zet zich met een groot aantal instellingen, verenigingen en scholen in om uitvoeringte geven aan de stimuleringsregeling 'Sport en bewegen in de buurt' vanuit het ministerie vanVWS. De buurtbeweegcoaches maken hier onderdeel van uit.

Finaniers

De buurtbeweegcoach wordt deels door het onderwijs bekostigd. Ook de gemeente betaalt een deel.Hiervoor heeft ze geld gekregen van het ministerie van VWS. De stichting BoesCoolFit draagt in praktische zin bij door de inzet van haar vrijwilligers.

In de toekomst zes buurtbeweegcoaches

De stichting BoesCoolfit is de eerste organisatie waarmee de gemeente Oldenzaal tot overeenstemmingis gekomen. Patricia Verhoeven wordt de eerste buurtbeweegcoach van Oldenzaal. Zij heeft alsoud 'Buurt, Onderwijs en Sport-medewerker' van de gemeente Oldenzaal al ruime ervaring opgedaanop het gebied van sportstimulering van het jonge kind.

In Oldenzaal zijn zes kansrijke posities voor een buurtbeweegcoach, waarvan drie organisaties al ingestemdhebben een coach in dienst te nemen, waaronder BoesCoolFit. Dit heeft een kwartiermakernamens de gemeente Oldenzaal onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat er voldoende draagkracht isom buurtbeweegcoaches aan te stellen en daarvoor 60% van de kosten voor haar rekening te nemenen als werkgever te fungeren.

De gemeente Oldenzaal is regisseur van de buurtbeweegcoachtrajecten. Zij zal een stuurgroep instellendie de samenwerking tussen de toekomstige buurtbeweegcoaches stimuleert, de verschillendeactiviteiten monitort en hierover naar VWS terugkoppelt.

Stichting BoesCoolFit

De stichting BoesCoolFit bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die zich inzetten om kinderenin de basisschoolleeftijd te stimuleren tot deelname aan georganiseerde sport- en bewegingsactiviteitenin Oldenzaal. Zowel binnen school als daarbuiten.

Bron: Persbericht Gemeente Oldenzaal